PÓDESE PUBLICAR A LISTA DOS VECIÑOS MOROSOS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS?

01 Mar PÓDESE PUBLICAR A LISTA DOS VECIÑOS MOROSOS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS?

         A Lei de Propiedade Horizontal establece que na convocatoria da Xunta de veciños se conteña unha relación dos veciños que non se atopen ó corrente no pago das cotas comunitarias vencidas. A lei prevé que estes veciños morosos teñan voz e podan ser oídos na Xunta, sen embargo prívalles do dereito de voto. De aí a importancia de que se contemple expresamente na convocatoria.

         Na práctica, é habitual que as convocatorias das Xuntas de veciños se expoñan nun lugar público da Comunidade de Propietarios, como pode ser o portal e entrada, a zona de ascensores, ou ben nun taboleiro instalado a tal efecto. Nestes casos a problemática xorde cando na referida convocatoria se conteñen datos de carácter persoal como poden ser os datos do veciño moroso e as contías adebedadas, posto que tal publicación supón unha cesión de datos nos termos da Lei de Protección de Datos e que, polo tanto, se debe levar a cabo cunha serie de garantías e cautelas ou, do contrario, determinará a comisión dunha infracción sancionable con multa económica.

         Cando a convocatoria dunha Xunta conteña datos de algún veciño moroso deberase notificar a mesma de xeito individual a cada veciño, ben persoalmente, ben por correo postal, por correo electrónico ou a medio de intranet con clave e contrasinal; é dicir, a través de calquera medio que impida o acceso a terceiras persoas que non formen parte da Comunidade de Propietarios.

         Existe un único suposto no que é lícito publicar a convocatoria nun lugar público da Comunidade: cando intentada a notificación ó veciño a través dos medios anteriores esta non fose posible levala a cabo. Neste caso, atopándose debidamente xustificados os intentos de notificación sen éxito, a publicación estará amparada pola Lei de Protección de Datos.

         Cada vez son máis as Comunidades de Propietarios que acordan a colocación dun taboleiro a fin de levar a cabo tales notificacións. O ideal sería que o mesmo se situase nunha zona de acceso restrinxido a terceiros, e, en todo caso, cerrado e con chave, debendo ser custodiado polo Presidente da Comunidade, o Administrador da finca ou persoa designada a tal efecto na Xunta correspondente.

No Comments

Post A Comment

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid