DE HERDEIROS FORZOSOS E DESHEREDACIÓN NO DEREITO GALEGO.

13 Sep DE HERDEIROS FORZOSOS E DESHEREDACIÓN NO DEREITO GALEGO.

       Á hora de facer unha planificación da herdanza convén ter en conta que o noso ordenamento xurídico reserva unha parte da herdanza para os chamados “herdeiros forzosos”, que en Galicia son os fillos, en defecto destes os descendentes, así como o cónxuxe viúvo.

        Ademais, a Lei cuantifica o valor mínimo que estes herdeiros forzosos teñen dereito a percibir da masa hereditaria: así, os fillos ou descendentes non poden percibir da herdanza menos dunha cuarta parte do valor desta, cuarta parte que se divide entre todos os fillos ou descendentes, e o cónxuxe ten dereito a percibir, como mínimo, o usufruto dunha cuarta parte da herdanza se concorre con fillos ou descendentes, ou o usufruto da metade da herdanza nos restantes casos.

        En consecuencia, o principio xeral é que o testador non pode privar desa mínima parte da herdanza aos herdeiros forzosos. Non obstante, o ordenamento xurídico contempla, como contrapartida, a posibilidade de desherdar aos herdeiros forzosos regulando unhas causas moi concretas a tal efecto, que son as seguintes:

        – Que o herdeiro fose condenado xudicialmente por haber atentado contra a vida do testador, do seu cónxuxe, descendentes ou ascendentes;

        – Que o herdeiro acusase ao testador dun delito, cando tal acusación fose declarada calumniosa;

        – Que o herdeiro obrigase ao testador, con ameaza, fraude ou violencia, a outorgar testamento, ou lle impedise do mesmo xeito outorgar ou revocar testamento;

        – Que o fillo ou descendente herdeiro negase alimentos, sen xusta causa, ao testador;

     – Que o fillo ou descendente herdeiro maltratase de obra ou inxuriase gravemente de palabra ao testador;

        – Que o cónxuxe herdeiro incumprise os deberes conxugais de xeito grave ou

 reiterado;

      – Que o cónxuxe herdeiro incorrese en causas de perda da patria potestade respecto dos fillos comúns;

        – Que o cónxuxe herdeiro negase alimentos aos fillos ou ao testador;

      – Que o cónxuxe herdeiro atentase contra a vida do cónxuxe testador, sempre e cando non medie reconciliación.

         É especialmente importante ter en conta que para que un herdeiro forzoso sexa desherdado ten que constar no testamento esa decisión así como a causa concreta na que se fundamenta e a súa proba. Pola súa banda, o herdeiro ao que se pretende desherdar pode impugnar negando a realidade da causa, dirimíndose a controversia no correspondente procedemento xudicial.

        A desheredación con xusta causa determina que o herdeiro desherdado perde os seus dereitos na herdanza, quedando expulsado desta.

No Comments

Post A Comment

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid