IMPAGO DA PENSIÓN ALIMENTICIA FIXADA POR SENTENZA XUDICIAL A FAVOR DOS FILLOS. PROCEDEMENTO PARA SOLICITAR Ó FONDO DE GARANTÍA DE PAGO DE ALIMENTOS O ABONO ANTICIPADO.

09 Jun IMPAGO DA PENSIÓN ALIMENTICIA FIXADA POR SENTENZA XUDICIAL A FAVOR DOS FILLOS. PROCEDEMENTO PARA SOLICITAR Ó FONDO DE GARANTÍA DE PAGO DE ALIMENTOS O ABONO ANTICIPADO.

O Fondo de Garantía de Pago de Alimentos é descoñecido para moitos dos proxenitores que ostentan a garda e custodia dos fillos menores, pero o certo é que foi creado no ano 2006 pola Lei 42/2006, de 28 de decembro. Trátase dun Fondo público, a través do cal o Estado garante ós fillos menores de idade, e ós maiores cunha discapacidade de alomenos un 65%, o pago dos alimentos recoñecidos en virtude dunha resolución xudicial ou convenio regulador xudicialmente aprobado, ditados por un tribunal español, naqueles casos nos que a pensión alimenticia resulte impagada por parte do proxenitor obrigado ó pago.

A contía que asume o Fondo de Garantía de Pago de Alimentos é de 100 euros mensuais por cada beneficiario, salvo que a resolución xudicial fixe unha contía mensual inferior; neste caso o Fondo aboará o importe fixado pola resolución xudicial. O prazo máximo durante o que o Fondo garante o abono da contía é de 18 meses, que pode ser de forma continuada ou non. E os efectos económicos prodúcense dende o primeiro día do mes seguinte ó da solicitude.

A solicitude de anticipo ó Fondo de Garantía de Pago de Alimentos deberá ser realizada por quen ten a garda e custodia do menor, se se tratase dun maior de idade discapacitado será el mesmo o que formalice a solicitude, e no caso dun incapaz o lexitimado será o titor.

Para ter dereito a estes anticipos, os recursos económicos da unidade familiar na que se integra o menor non poderán superar o límite de ingresos que resulte de multiplicar a contía anual do Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vixente no momento da solicitude, polo coeficiente que corresponda en función do número de fillos menores que integran a unidade familiar. Ese coeficiente será de 1,5 se só houbera un fillo e, incrementarase en 0,25 por cada fillo a maiores, da seguinte forma:

  • 1 fillo: 1,5 x IPREM
  • 2 fillos: 1,75 x IPREM
  • 3 fillos: 2 x IPREM
  • 4 fillos: 2,25 x IPREM (e así sucesivamente).

Durante o ano 2016 o valor anual do IPREM é de 6.390,13 euros.

O Estado, ó aboar estes anticipos, subrógase nos dereitos que corresponden ó beneficiario fronte ó obrigado ó pago dos alimentos, polo importe total das cantidades que satisfaga o Fondo.

Para a tramitación da solicitude é preciso haber istado o procedemento xudicial de execución pola contía da pensión alimenticia pendente de pago e que, no seno dese procedemento, non se conseguise o cobro da mesma. Tal é así que, entre a documentación a achegar xunto coa solicitude, deberá presentarse o testemuño xudicial que certifique que se presentou execución da resolución que recoñeceu a pensión alimenticia e certificación expedida polo Letrado da Administración de Xustiza que acredite o resultado infrutuoso da execución.

No Comments

Post A Comment

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid