¿QUE DEBEN SABER OS TRABALLADORES E AS TRABALLADORAS SE A EMPRESA APLICA UN ERTE?

18 Mar ¿QUE DEBEN SABER OS TRABALLADORES E AS TRABALLADORAS SE A EMPRESA APLICA UN ERTE?

Tralo estado de alarma decretado polo Goberno o pasado venres e trala publicación do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, son moitas as empresas que están tramitando a figura do ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Emprego. Trátase dunha medida que poden solicitar as empresas nas que concorran causas de forza maior, ou causas económicas, técnicas, organizativas e de produción, relacionadas co COVID-19.

¿Como afecta aos traballadores?

 Cando se trata dunha suspensión do contrato de traballo, a obriga de prestación de servizos do traballador e de pago do salario do empresario suspéndese. Dende ese momento, o traballador deixa de percibir a súa nómina e, aínda que non cumpra os requisitos de acceso á prestación por desemprego -ter un período mínimo de cotización de 360 días- pode cobrar o paro igual. Ademais, o tempo de desemprego mentres dura esta crise non computará no tempo de paro consumido, o que se coñece como “contador a cero”.

Cando se trata dunha redución da xornada de traballo, no momento en que sexa efectiva, o traballador cobrará a súa nómina de xeito proporcional ás horas traballadas e, polas horas non traballadas, percibirá a prestación por desemprego.

¿Cales serán as consecuencias?

 Os traballadores seguirán dados de alta na Seguridade Social posto que a relación laboral coa empresa non finaliza, senón que queda suspendida. Deste xeito, o traballador continúa vinculado á empresa e, no momento en que finalice a situación de excepcionalidade, ten a obriga e o dereito de reincorporarse á empresa nas mesmas condicións que antes tiña.

 ¿Canto se cobra no desemprego?

 O traballador que vexa suspendido o seu contrato de traballo pola aplicación do ERTE, percibirá a prestación de desemprego. A contía é do 70% da base reguladora, que se calculará segundo o promedio das bases de cotización á Seguridade Social durante os 180 días anteriores. A partir do día 181 de suspensión do contrato de traballo, percibirase o 50% da base reguladora.

Ao importe bruto da prestación, aplicaranse dous tipos de deducións:

  – A cotización á Seguridade Social (parte do traballador), que é do 4,7%.

  – A retención a conta do IRPF, cando proceda.

Existen unas contías mínimas e máximas legalmente establecidas, que varían se o traballador ten ou non fillos ou fillas a cargo (menores de 26 anos ou maiores con discapacidade ou persoas menores acollidas, que convivan co traballador e non teñan rendas mensuais superiores ao Salario Mínimo Interprofesional).

As contías mínimas e máximas establecidas para este ano son as seguintes:

Contía mínima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as 501,98 €
1 fillo/a ou máis 671,40 €
Contía máxima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as 1.098,09 €
1 fillo/a 1.254,96 €
2 fillos/as ou máis 1.411,83 €

En todo caso, o traballador manterá a súa base de cotización durante o tempo en que estea percibindo a prestación por desemprego.

No Comments

Post A Comment

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid